Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

JUBILEUSZ 20-LECIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIDZBARSKIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej obchodzi w tym roku Jubileusz 20-lecia swojego istnienia. To całe wieki dla organizacji społecznej non-profit, działającej na rzecz społeczności lokalnej. 
22 marca 1994 roku zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim, Wydział Cywilny w Olsztynie w Dziale A pod Nr 685 (obecnie Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000058400). 
Od pierwszych chwil powołania przez dziesięcioosobową grupę inicjatywną, organizacji non profit, apolitycznej, posiadającej osobowość prawną, działającej na rzecz rozwoju gospodarczego, społeczno – kulturalnego Ziemi Lidzbarskiej, propagowania wśród lokalnego społeczeństwa modelu aktywnego uczestnictwa w każdej dziedzinie życia, kultywowania tradycji oraz propagowania wiedzy o historii tej ziemi, wybitnych jej mieszkańcach, zabytkach i pamiątkach z nią związanych, do czasów obecnych, nie zmieniły się założenia i statut. Do potrzeb zdobywanych grantów rozszerzyliśmy tylko działania statutowe na rzecz grup de faworyzowanych, wprowadziliśmy działalność humanitarną i charytatywną, ujęliśmy w statucie sportowego ducha, aby i w tym temacie rozwijać się mogli mieszkańcy naszego miasta. Przez te wszystkie lata dokonaliśmy wielkiego dzieła. Byliśmy inicjatorami wielu wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, sportowych. 

W ramach Stowarzyszenia organizowaliśmy koncerty charytatywne na rzecz osób chorych nowotworowo, w obronie likwidacji szpitala i lepszego doposażenia oddziałów szpitalnych pt: "Gwiazdozbiór Piotra Szwedesa". Z pięciu koncertów uzyskaliśmy kwotę 449.181zł a wydatki związane z koncertem wyniosły nas 255 622 zł. Mimo kosztów poniesionych na organizacje tych koncertów uzyskaliśmy dochód w wysokości 193 559 zł. Kwota może nie taka wielka na potrzeby szpitala, jednak wydźwięk społeczny i determinacja mieszkańców naszego miasta nie mogła odbyć się bez echa u osób decydujących o losach tych placówek w województwie. W tym czasie w Bartoszycach oddawano do użytku ogromny obiekt szpitalny, który swoim zasięgiem objąć miał i nasz region. Myślę, że Gwiazdozbiór Piotra Szwedesa przyczynił się do ugruntowania potrzeby szpitala w naszym mieście. 

W czasach wielkiego kryzysu, przekazaliśmy dary od Pana Zbigniewa Tyszko z Norwegii w ilości 7 ton (16 łóżek i 8 materacy otrzymał szpital, odzież, pościel, ręczniki Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, pozostała odzież przekazana została podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Pamiętam jak przez kilka miesięcy walczyliśmy z Urzędem Celnym, aby nie płacić cła. Udało się pokonać wszystkie trudności w imię dobrej sprawy i mądrych ludzi. 

Wielkim wydarzeniem był pomnik Ignacego Krasickiego usytuowany na placu przy ul. Mławskiej. Powstał ze zbiórki stowarzyszenia i rozprowadzanych wśród społeczności lidzbarskiej  cegiełek na ten cel. Brakującą kwotę dofinansował Zbigniew Adamowicz, pomysłodawca i inicjator tego przedsięwzięcia. Na przestrzeni tych 20 lat, w ramach partnerstwa projektowego dofinansowaliśmy działania na Kaziuki – Wilniuki, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy, Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych, Liga Polskiego Rocka, Rajd pieszy przełomem rzeki Symsarny, Piękno życia w kolorze sepii (projekt dla UTW).

Od 1997 r. do chwili obecnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , prowadzimy w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej Świetlicę Terapeutyczno – Profilaktyczną „Promyk”, do której uczęszcza w tym roku 35 dzieci. Sześciu nauczycieli prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rekreacyjno–sportowe, wyrównawcze, opiekuńczo-wychowawcze, plastyczne o charakterze terapeutycznym. Konsultacje dla rodziców pozwalają przeciwdziałać zagrożeniu i wykluczeniu dzieci z grupy rówieśniczej i środowiska szkolnego. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest kolejną ciekawą inicjatywą stowarzyszenia. Obecnie skupia ok 180 osób. Spotkania, wykłady, koncerty, warsztaty, wyjazdy do teatru, filharmonii, zajęcia w grupach zainteresowań to formy pracy uniwersytetu. Fenomenem jest ciągle rosnąca frekwencja i radość, którą widać na spotkaniach. Jest to grupa ludzi aktywnych, ciekawych wszystkiego, mających ogromny potencjał do zagospodarowania, trudnych i wymagających, ponieważ zainteresować tą grupę odbiorców jest niezwykle trudno. Muszą być wybitne tematy i interesujący wykładowcy. Nam się to jakoś udaje. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej zabiera także głos w ważnych sprawach społecznych naszego miasta. Składa nominacje do nagród i wyróżnień osób i firm zasłużonych dla kultury naszego społeczeństwa, pisze protesty i pisma  np: w obronie lidzbarskiego zamku (wspólnie ze Stowarzyszeniem Biały Kruk Gotyku i Miej Marzenia) o nadanie tytułu Pomnika Prezydenta RP. 

Zarząd Stowarzyszenia to społecznicy pracujący z wolontariuszami dla dobra drugiego człowieka.

Jolanta Adamczyk 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej 

Sprawozdania 2013