DWA ŚWIATY – ŁĄCZY NAS WIELE

Przed nami wakacje!

Zasłużone wakacje mają słuchacze UTW SPZL w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie.
Uroczystym zakończeniem podsumowali rok akademicki 2016/2017 i zakończenie projektu „Dwa światy łączy nas wiele” na którym nie zabrakło władz samorządowych, dyrektorów instytucji z którymi uniwersytety współpracują. Sukcesów w permanentnym kształceniu, przełamywania barier i stereotypów w postrzeganiu seniora, życzyli słuchaczom: starosta – Jan Harhaj, burmistrz Jacek Wisniowski, proboszcz Parafii św. Ap. Piotra i Pawła – Roman Chudzik a w imieniu posła Piotra Cieślińskiego – dyrektor biura Cezary Styczewski. Uczestnicy różnych grup zainteresowań i artystycznych mieli czym się pochwalić. Wystąpił chór akademicki pod dyrekcja Kazimierza Fronczaka, Teresa Lipska zaprezentowała swoje wiersze o radości życia na emeryturze, grupa taneczna „Tańca w kręgu” prowadzona przez Irenę Ruszczyk przygotowała tańce z różnych stron świata. Taniec ludowy „W moim ogródeczku” grupa dedykowała prezesowi „Domu Warmińskiego” Jarosławowi Kogutowi. Piękną wystawę swoich prac malarskich przygotowała grupa plastyczna prowadzona przez Adrianę Jędrych. Panie: Ludmiła Arter, Stefania Leszczewska, Krystyna Książek, Maria Nasiłowska, Zofia Grochowska Lejman pokazały pejzaże, portrety, martwą naturę oraz rzeczy użytkowe, które wykonały na przestrzeni roku akademickiego w Lidzbarskim Domu Kultury. Miłym akcentem spotkania był występ zespołu śpiewaczego z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ornecie który prowadzi Jolanta Badyda. Wiązankę piosenek biesiadnych i rajdowych zaśpiewały panie i dwóch panów rozbawiając całą publiczność uniwersytecką i zaproszonych gości. W ramach integracji społeczności senioralnej, takie działania i wzajemne kontakty inspirują do życia ciekawego, twórczego nie dopuszczającego do izolacji społecznej osób będących na emeryturze, których coraz więcej przybywa w naszym społeczeństwie i dla których, według danych GUS jest do zagospodarowania ponad 20 lat życia. Warto więc ciekawie je przeżyć. Słuchacze UTW są tego przykładem.

„Starzeć się aktywnie, czyli jak dodać życia do lat”. II Warmińsko - Mazurski rajd pieszy przez park krajobrazowy szlakiem rzeki Symsarny”.

Projekt adresowany do grup skupionych wokół Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem projektu jest aktywizacja fizyczna, społeczna i edukacyjna osób biorących udział w rajdzie. Realizacja zadania polegać będzie na opracowaniu programu i regulaminu udziału w rajdzie przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej skupionych wokół Uniwersytetu III Wieku. Przygotowany i zabezpieczony technicznie przez wolontariuszy i członków uniwersytetu zostanie szlak pieszy przełomem rzeki Symsarny do ośrodka Zacisze Leśne, którym przemierzać będą uczestnicy rajdu zaproszeni z Uniwersytetów III Wieku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Uczestnicy rajdu podzieleni zostaną na grupy prowadzone przez przewodników. Na szlaku turystycznym przygotowane zostaną 4 zadania sprawnościowe do pokonania dalszego etapu realizacji rajdu. Dotarcie do ośrodka zwieńczone zostanie spotkaniem integracyjnym przy ognisku i wykładem na temat „ Aktywności ruchowej osób starszych”. Powrót z ośrodka do biura organizacyjnego rajdu tj. siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej następnego dnia, przebiegać będzie przez trasę nasypu kolejowego i leśny cmentarz z okresu I – szej wojny światowej. Preferując aktywne formy spędzania czasu wolnego, będziemy starać się wyzwalać w uczestnikach rajdu twórczą formę odbioru otaczającego nas świata przyrody, historii regionu, integracji środowiska członków Uniwersytetów III Wieku.

Osoby do których projekt jest skierowany skupione są wokół Uniwersytetów III wieku działających na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Są to osoby w wieku emerytalnym, które swoje potrzeby postanowili zaspokoić, wzbogacić w wiedzę, umiejętności, nawyki i je rozwijać odnosząc się do pożytecznej i zdrowej psychicznie starości. Aktywność ruchowa na łonie pięknej przyrody otaczającej park krajobrazowy wokół rzeki Symsarny, integracja środowiska mającego podobne zainteresowania i zapatrywania na otaczający świat, wyzwoli wiele inicjatyw i podobnych działań wśród uczestników projektu. Realizacja projektu zarażać będzie dobrą inicjatywą inne grupy uniwersyteckie.

Biurem organizacyjnym projektu pt: „Starzeć się aktywnie, czyli jak dodać życia do lat”. II Warmińsko - Mazurski rajd pieszy przez park krajobrazowy szlakiem rzeki Symsarny” jest Lidzbarski Dom Kultury – w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Rajd pieszy prowadził będzie przez park krajobrazowy przełomem rzeki Symsarny do ośrodka wypoczynkowego „Zacisze Leśne” i z powrotem trasą nasypu kolejowego poprzez cmentarz z okresu I-szej wojny światowej do Lidzbarskiego Domu Kultury, w którym zakończony zostanie etap czynnego uczestnictwa w projekcie.
Projekt realizowany 
przy wsparciu finansowym

"Nowe Otwarcia. Piękno życia w kolorze sepii."

     Projekt edukacyjny adresowany do osób starszych. Celem projektu jest zwiększenie liczby słuchaczy, zwiększenie różnorodności tematycznej ofert pozwalających korzystać osobom pozostającym w niekorzystnej sytuacji skupionych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Planowany czas realizacji projektu to rok akademicki 2012/2013. Celem wiodącym będzie aktywizacja społeczna, edukacyjna, ruchowa uczestników projektu w różnych przestrzeniach tematycznych prowadzona w formie wykładów, zajęć, warsztatów, spotkań, rajdów, wyjazdów edukacyjno - integracyjnych. Realizacja zadania polegać będzie na zaproszeniu do udziału w projekcie osób starszych pozostających często w zapomnieniu, których sytuacja finansowa nie pozwala na rozwijanie swoich zainteresowań i pogłębianie wiedzy, ciekawych na życie twórcze i otwartych na działania społeczne. Wykorzystując potencjał zawodowy pracowników Lidzbarskiego Domu Kultury i w oparciu o pracownie działające w tej instytucji kultury opracowany zostanie harmonogram zajęć, warsztatów, spotkań, wykładów na potrzeby różnych grup zainteresowań. Preferując aktywne formy spędzania czasu wolnego, będziemy starać się wyzwalać w uczestnikach projektu twórczą formę odbioruotaczającego nas świata przyrody, historii regionu, integracji środowiska osób starszych.
Projekt realizowany 
przy wsparciu finansowym